VKontakte.DJ
forum traveling
AnasayfaVakfmzGncelBalantlarAlbmndirBize UlanBltenlerForum
 
 
Anasayfa

Vakf?m?z ODTU'de
Onayl Giri
Kullanc

Parola

Beni Hatrla
Kayp Parola?
Yeni kayt

Hava Durumu
 stanbul
 ---

Etkinlik Takvimi
ubat 2018
P P S P C C
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Bu ay

Tarayc zellikleri
Favorilere Ekle
lk Sayfa Yap

Kimler evrim i
Sitemizde 61 konuk var


Saya
3560720 Ziyaret


ODTU Anasayfa
 ODTU Anasayfa

ODTU E-Kart
 E-Kart Gndermek in Tklayn

ODTU mzden
 "Bir arkadamzdan aldmz sunuyu izlemek iin tklayn. Hazrlayana ve iletene teekkr ederiz."

EKV Bilgisayar Bagisi
 Eski Bursiyerimiz Yakup Kaman'n retmenlik Yapt Okula EKV araclyla balanan bilgisayarlar

T.C. Kimlik No.
Öğrenmek İçin Tıklayın

DUYURULAR
Web sayfamz dostlarnza; dostlarnzn E-posta adreslerini bize bildirir misiniz?

ODTÜ - Park (Ulus) Projesi   Yazdr  E-posta 

 

 

Üniversitemiz’e tahsis edilmiþ olan Ulus’taki arazimizde “ODTÜ Ýstanbul Eðitim, Staj Programlarý Uygulama, Kültür, Sanayi ile Ýliþkiler ve Araþtýrma Koordinasyon Merkezi” adýyla projelendirilmiþ bulunan tesislerimizin yapýmý sürmektedir. Boðaziçi’nin doyulmaz manzarasýna sahip olan, ayný zamanda kent içinde doðayý yaþama olanaðý saðlayan güzel arazimize okulumuzun adýný verdik, ODTÜ-Park dedik.

 

Daha önceki yönetim kurulu tarafýndan yapýlmýþ olan 2 barakaya, 2001 yýlýnda açýk alan oturma yerleri, 2 tenis kortu ve çevre duvarlarý eklendi, arazinin çevresindeki yürüyüþ yollarý düzenlendi ve lokalimiz “ODTÜ-Park Cafe” üyelerimiz ile mezun-mensup-öðrenci tüm ODTÜ’lülerin hizmetine açýldý.

2002 yýlýnda, 2 barakanýn birleþtirilerek ön cephenin camla kaplanmasý, yaz-kýþ hizmete açýk bir mekana kavuþulmasýný saðladý. Bu çalýþmalar sýrasýnda bir süre kapalý kalan lokalimiz bu restorasyondan sonra Mart 2002’de yeniden açýldý. Son olarak 2003 yýlýnda açýk terasý yeniden düzenlenerek, dekorasyonu ve menüsü yenilenerek farklý bir görünüme kavuþturuldu.

 

Lokalimize ek olarak, sýnýrlý koþullarla da olsa hizmet vermek üzere hazýrlanan “EYMÝR BAHÇE”nin açýlýþý 11 Eylül 2003 Perþembe akþamý yapýldý. Böylece ODTÜ-Park’ýmýzda ODTÜ’lülere ve komþulara yeni bir olanak sunulmuþ oldu. 2004 baharýnda daha da güzelleþtirdiðimiz “EYMÝR BAHÇE” çok keyifli bir köþe yarattý Boðaziçi’ne karþý...

Projemizin tamamlanmasý amacýyla sürdürdüðümüz Açýk Hava Spor Tesisleri ile Eðitim Birimleri'nin yapýmý ise ne yazýk ki kaynak yetersizliði nedeniyle yarým kaldý. Büyük oranda ilerleyen çalýþmalarýmýz gereken parasal destek saðlanabilirse kýsa sürede bitirilerek hizmete sunulabilecek durumda. Projeye katký saðlayabilmek için baþlattýðýmýz kampanya ekonomik krizin de etkisiyle beklediðimiz büyüklüðe ulaþamadýysa da sürüyor. Kampanyaya katýlan üyelerimiz kendi tercihlerine baðlý olarak açýlýþý izleyen 5 yýl ya da 1 yýl süresince spor tesislerimizden bedelsiz olarak yararlanacaklar. Ýlgilenen üyelerimizin “Formlar” bölümünden EKV-07 no. lu “ODTÜ-Park/Ulus Projesine Katýlým Formu”nu doldurarak Vakfýmýz’a ulaþtýrmalarýný bekliyoruz. “Cennet bir park içinde geniþ olanaklara sahip bir tesis”e kavuþmak için en kýsa sürede yeterli desteði saðlayabileceðimizi umuyoruz.

PROJEYE KATKIDA BULUNANLAR


MEYDAN SOK. HAYRAN APT. NO: 4/23 AKATLAR 34335 ISTANBUL
TEL : 0212 287 29 05-06 FAKS : 0212 257 88 00 E-Posta :
eymir@eymir.org.tr
Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Sitemiz 1024 - 768 çözünürlüge göre düzenlenmistir
.
Bu site mambo altyapısında çalışmaktadır.