VKontakte.DJ
forum traveling
AnasayfaVakfmzGncelBalantlarAlbmndirBize UlanBltenlerForum
DUYURULAR | KEMAL KURDA KES | PANEL: Gzel Trkemize Ne Oldu? | KONU-KONUK | DEPREM  
 
Anasayfa arrow Gncel arrow KEMAL KURDA Kesi arrow Sn. KURDAÞ'ýn 08.01.2004 Tarihli Aylýk Toplantýmýzda Yaptýðý Konuþma

Vakf?m?z ODTU'de
Onayl Giri
Kullanc

Parola

Beni Hatrla
Kayp Parola?
Yeni kayt

Hava Durumu
 stanbul
 ---

Etkinlik Takvimi
ubat 2018
P P S P C C
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Bu ay

Tarayc zellikleri
Favorilere Ekle
lk Sayfa Yap

Kimler evrim i
Sitemizde 19 konuk var


Saya
3560651 Ziyaret


ODTU Anasayfa
 ODTU Anasayfa

ODTU E-Kart
 E-Kart Gndermek in Tklayn

ODTU mzden
 "Bir arkadamzdan aldmz sunuyu izlemek iin tklayn. Hazrlayana ve iletene teekkr ederiz."

EKV Bilgisayar Bagisi
 Eski Bursiyerimiz Yakup Kaman'n retmenlik Yapt Okula EKV araclyla balanan bilgisayarlar

T.C. Kimlik No.
Öğrenmek İçin Tıklayın

DUYURULAR
Kaytlarmzdaki bilgilerinizi en son ne zaman gncellediniz? NDR Blmnden EKV01 Formu bilgi gncellemeniz iin kullanma hazr...

Sn. KURDAÞ'ýn 08.01.2004 Tarihli Aylýk Toplantýmýzda Yaptýðý Konuþma   Yazdr  E-posta 
Sayfa 1 / 4

Bugün sizinle ciddi konular üzerinde konuþmak istemiyorum, bilhassa beni çok üzen iktisadi konular hakkýnda... Tüm isteðime raðmen, korkarým konuþmamda yine de ekonomik politika konularýna deðinmekten kaçamayacaðým.

 

Ýþte size bu alanda özellikle bir iki gözlemim:

 

Son 20-25 yýlda Türkiye, tarihinin zannediyorum ki en büyük talihsizliðini yaþýyor. Bundan evvel yaptýðým konuþmalarda ve yayýmlarýmda (özellikle, “Bitmeyen Gaflet ve Türk Ekonomisinin Çöküþü” adlý kitaba bakýnýz) rasyonel politikalara girilmezse 2003 için endiþeliyim; “2004 ise yýkým olur” demiþtim.

2003 yýlýnda Türkiye ekonomide, politikada, eski yýkýcý hatalarýný daha aðýr ölçülerle uygulamaya devam etti. “Ekonomideki çöküþ” daha da derinleþti. Bu politikadan sorumlu olanlar ve ondan yararlananlar, sonu gelmez uydurmalar, gerçek dýþý beyanlarla Türk halkýna her þey çok iyi gidiyormuþ havasýný vermeye çalýþtýlar. 2003 yýlýnda hep bahar havasýndan bahsettiler. Ben 2004 yýlý baþýnda “Türkiye ekonomisinde” kesinlikle bir iyiye gidiþ ve bahar havasýný görmüyorum.

 

2003’de enflasyonda kaydedilen nisbi düþüþ, tamamen dýþ borçlanmanýn masif þekilde kullanýlmasýndan doðan geçici bir olaydýr. Türkiye kendini toparlayýp enflasyonu düþürücü gerçek ciddi etkili hiçbir tedbir almamýþtýr. Bütün yapýlan, dýþtan borç getirip bunlarý TL.sýna çevirmek yani döviz fonlarýn TL.sýna dönüþtürülmesine ön açmak, bu þekilde TL.sýna çekilen kaynaklarýn “Devlet Tahvillerine” yatýrýlmasýna izin vermektedir. Dýþtan içe transfer edilen kaynaklar devlet tahvillerine karþý talebi artýrýr, tahvil satýþlarýný rahatlatýr. Devlet borçlanmalarýnýn faizlerini de düþürmeye olanak verir. Sonuç olarak ta “Devlet kamu kesiminin” büyük finans açýklarýný dýþ borçlarý ile karþýlamýþ, piyasaya istediði kadar tahvil satmýþ ve ekonomide faiz oranlarýný da aþaðý düþürmüþ olur.

 

Bu geliþmelerle senkronize edilen önemli bir geliþme ise, ekonomiye giren dýþ fonlarýn döviz pazarýna akarak ekonomide döviz kurunu fazla deðerlenmiþ bir düzeye itmesi, ya da kur zaten fazla deðerlenmiþ bir düzeyde ise fazla deðerlenmiþliðin derecesini yoðunlaþtýrmasý, yükseltmesidir.

 

Sonuçta enflasyon oranýnda bir miktar düþüþ olabilir. Ekonomik politikayý yürütenler hemen öðünmeye baþlarlar. Enflasyonu geçen seneye kýyasla düþürdük, enflasyonun 2003 yýlý sonundaki oraný % 20’nin altýndadýr, faizleri de düþürdük. Devlet sermaye pazarýndan istediði gibi rahat borçlanabiliyor, bol borçlanýyor...Yukarýda açýkladýðýmýz gibi “Türkiye’nin ekonomik politikasýnda” aslýnda böyle bir öðünmeyi haklý gösterecek hiçbir rasyonel, temel etken yoktur. Bütün oyun masif dýþ borçlanmadan gelmektedir.

2003 yýlýnda devlet geçen yýllarda olduðu gibi dýþarýya masif þekilde borçlanmýþtýr. Bu borçla kamu kesiminin finansman açýklarý karþýlanmýþtýr. Devlet borç faizleri düþürülmüþtür. Dýþ borçla döviz kuru ekonomide inanýlmaz, aþýrý, fazla deðerlenmiþ bir düzeye itilmiþ, ekonomideki fiyatlar üzerinde haksýz ve yapay bir baský yaratýlmýþtýr ve tabi aþýrý deðerlenmiþ bir kurla ekonominin reel kesimlerine korkunç zararlar verilmiþtir. Türkiye yeni girdiðimiz yýlda (2004), hem finansal hem reel kesimlerde her an ciddi krizlerle karþýlaþmak tehlikesi içindedir.

 

Ekonomimizde baþtan aþaðý uydurma sanal bir alem var. Bu alem her an yýkýlabilir. Ortada gününü gün etmekten, gerçekten yanlýþ tedbirlerden kaynaklanan enflasyon düþüþü var ve arkasýnda günü kurtaran laflar, sonu gelmez nutuklar ...

 

Geçen sene iç ve dýþ borç stokumuz 35 – 40 Milyar Dolara yakýn artmýþ; 2003 yýlý sonu itibarý ile dýþ ve iç borç toplamýmýzýn 280 Milyar Dolarý geçtiði tahmin ediliyor. GSMH’sýna kýyasla, iç ve dýþ borç toplamýnýn milli gelire oraný en yüksek olan memleketlerden birisi olmuþuz, hatta birincisi olmuþuz.

Birisi ortaya çýkýp bana deseydi ki; “Geçen sene biz kamu kesiminin finansman açýðýný cesur tedbirlerle hemen hemen sýfýrladýk, dýþ ve iç borç stokumuzu artýrmadýk, kontrol altýnda tutuyoruz, kurumuzu da dýþ ödemelerimizin cari iþlemler dengesini, en az dengede tutacak bir düzeye getirdik. Cari iþlemler de az veya çok bir fazlalýk veriyor, dýþ borçlar stokumuzu yavaþ yavaþ ödeme prosesine girmek te ekonomik politakýmýzýn vaz geçemiyeceðimiz öncü prensibi olacaktýr.” Ekonomimizde, enflasyonda böyle bir anlayýþ içinde gerçekleþtirilen bir düþüþü, saygýyla karþýlardým ne yazýk ki durum öyle deðil...

 
MEYDAN SOK. HAYRAN APT. NO: 4/23 AKATLAR 34335 ISTANBUL
TEL : 0212 287 29 05-06 FAKS : 0212 257 88 00 E-Posta :
eymir@eymir.org.tr
Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Sitemiz 1024 - 768 çözünürlüge göre düzenlenmistir
.
Bu site mambo altyapısında çalışmaktadır.