VKontakte.DJ
forum traveling
AnasayfaVakfımızGüncelBağlantılarAlbümİndirBize UlaşınBültenlerForum
 
 
Anasayfa

Vakf?m?z ODTU'de
Onaylı Giriş
Kullanıcı

Parola

Beni Hatırla
Kayıp Parola?
Yeni kayıt

Hava Durumu
 İstanbul
 ---

Etkinlik Takvimi
Şubat 2018
P P S Ç P C C
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Bu ay

Tarayıcı Özellikleri
Favorilere Ekle
İlk Sayfa Yap

Kimler Çevrim İçi
Sitemizde 60 konuk var


Sayaç
3560718 Ziyaret


ODTU Anasayfa
 ODTU Anasayfa

ODTU E-Kart
 E-Kart Göndermek İçin Tıklayın

ODTU müzden
 "Bir arkadaşımızdan aldığımız sunuyu izlemek için tıklayın. Hazırlayana ve iletene teşekkür ederiz."

EKV Bilgisayar Bagisi
 Eski Bursiyerimiz Yakup Kaman'ın Öğretmenlik Yaptığı Okula EKV aracılığıyla bağışlanan bilgisayarlar

T.C. Kimlik No.
Öğrenmek İçin Tıklayın

DUYURULAR
Vakfımız'la ilgili tüm FORM'lara "İNDİR" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Win-Peace EKV Meda Projesi   Yazdır  E-posta 

 

Avrupa Birliði MEDA Fonu Türk-Yunan Sivil Diyaloðu kapsamýndaki iki yýl süreli 200.000 Euro’luk proje Vakfýmýz ve Winpeace (Türk Yunan Kadýn Barýþ Giriþimi) iþbirliði ile yürütüldü ve proje raporu Avrupa Birliði'ne sunuldu.

Winpeace’in hazýrladýðý projenin resmi muhatabý Eymir Kültür Vakfý. 1997’de oluþan Winpeace hareketini destekleyen kuruluþlar arasýnda ODTÜ de var. Vakýf üyesi Nur Bekata Mardin Winpeace’in kurucularýndan ve çekirdek üyesi. Winpeace platformu, Yunanistan’da Margarita Papandreou ve Türkiye’de Zeynep Oral’ýn giriþimi ile baþladý; iki ülkede STK üyesi kadýn üyelerden oluþmakta.

Yýlda iki kez biraraya gelen, çeþitli uluslararasý toplantýlarda temsil edilen grup birçok projeyi gerçekleþtirdi. Ýki ülke öðrencilerinden oluþan 5 kamp, iki ülke kadýn parlemeterlerini bir araya getirme,”conflict resolution” seminerleri bunlar arasýnda sayýlabilir.

Projenin uygulanmasý, raporlamasý ve sorumluluðu tümüyle Winpeace, bütçe dahilinde muhasebesi ve denetimi ise Eymir Kültür Vakfý ile AB’nin onayladýðý denetçiler tarafýndan yapýldý.

Proje içeriði þöyle:

GENEL AMAÇ:
Ýki ülke arasýndaki barýþ anlayýþýný tabana yaymak, iki ülkenin kadýnlarý arasýnda somut projeler çerçevesinde iþbirliði oluþturmak.

“AGROTURÝZM” ÝÞBÝRLÝÐÝ:
Yunanistan’da 11 baþarýlý örneði olan kadýn kooperatifleri yoluyla pansiyonculuk, yerel ürünlerin deðerlendirilmesi ve lokanta iþletmeciliði modelini, Yunanlý kadýnlarýn desteði ve “know how”ý ile Türkiye’de uygulamak. Ege kýyýlarýnda pilot olarak seçilen Karaburun köylerinde kadýnlarý turizm, insan iliþkileri, pansiyonculuk, muhasebe vb. eðitimlerden geçirerek, pansiyonlarýný ve ürünlerini oluþturmada bilgi desteði verme, Yunanistan’daki modelleri ziyaretleri ve yerinde eðitim saðlama, tanýtýmlarýný oluþturmalarýna yardýmcý olma çalýþmalarý baþarýyla yürütüldü, uygulanýyor.

BARIÞ EÐÝTÝMÝ VE SÝLAHSIZLANMA:
Türk ve Yunan ilk ve orta eðitim sistemine “Barýþ Eðitimi” konulmasý için çalýþmalar yapýlmasý; Pilot müfredat oluþturularak pilot okullarda uygulamasýnýn baþlatýlmasý, bu konuda bir kitap hazýrlanmasý, programýn ülkelerin eðitim birimlerine tanýtýlmasý.
Ýki ülkede de silahsýzlanma kampanyasý baþlatýlmasý; savunma giderlerine ayrýlan bütçenin bir kýsmýnýn eðitim ve saðlýk konularýna aktarýlmasý için çalýþýlmasý. Yapýlan çalýþmalar ve hazýrlanan kitap büyük yanký uyandýrdý, çeþitli ülke ve gruplarca ele alýndý.

KÜLTÜR DEÐÝÞÝMÝ:
Türk ve Yunan kadýn yazarlardan iki yazarýn kitabý seçilerek diðer dile çevirisi yaptýrýldý.

 

Daha fazla bilgi için: www.winpeace.net

 


MEYDAN SOK. HAYRAN APT. NO: 4/23 AKATLAR 34335 ISTANBUL
TEL : 0212 287 29 05-06 FAKS : 0212 257 88 00 E-Posta :
eymir@eymir.org.tr
Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Sitemiz 1024 - 768 çözünürlüge göre düzenlenmistir
.
Bu site mambo altyapısında çalışmaktadır.