VKontakte.DJ
forum traveling
AnasayfaVakfmzGncelBalantlarAlbmndirBize UlanBltenlerForum
 
 
Anasayfa

Vakf?m?z ODTU'de
Onayl Giri
Kullanc

Parola

Beni Hatrla
Kayp Parola?
Yeni kayt

Hava Durumu
 stanbul
 ---

Etkinlik Takvimi
ubat 2018
P P S P C C
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Bu ay

Tarayc zellikleri
Favorilere Ekle
lk Sayfa Yap

Kimler evrim i
Sitemizde 85 konuk var


Saya
3560566 Ziyaret


ODTU Anasayfa
 ODTU Anasayfa

ODTU E-Kart
 E-Kart Gndermek in Tklayn

ODTU mzden
 "Bir arkadamzdan aldmz sunuyu izlemek iin tklayn. Hazrlayana ve iletene teekkr ederiz."

EKV Bilgisayar Bagisi
 Eski Bursiyerimiz Yakup Kaman'n retmenlik Yapt Okula EKV araclyla balanan bilgisayarlar

T.C. Kimlik No.
Öğrenmek İçin Tıklayın

DUYURULAR

Sitemiz yayna girdi. ye olarak olanaklardan yararlanabilirsiniz...


ODTÜ Ýstanbul Koleji   Yazdr  E-posta 

ODTÜ Geliþtirme Vakfý’nýn Ankara’da ve Anadolu’nun birçok ilinde açmýþ olduðu ODTÜ Kolejleri’nin bir benzerini büyük bir ODTÜ kitlesinin yaþadýðý Ýstanbul’da da açmak Vakfýmýz'ýn ilk geliþtirdiði projelerden biriydi.

Rektörlüðümüz ve ODTÜ Geliþtirme Vakfý yetkilileri ile yaptýðýmýz görüþmelerde çok olumlu karþýlanan projemizin gerçekleþtirilebilmesi için ilk olarak arazi arayýþýna girildi. Ýstanbul'da böyle büyük bir proje için yeterli arazinin ancak Hazine'den alýnabileceði düþüncesiyle, eski Cumhurbaþkaný Sn. Süleyman Demirel, Ýstanbul Defterdarý ve Milli Emlak ile görüþmeler yapýldý. Ancak 17 Aðustos depremi nedeniyle "ODTÜ Yerleþkeleri Projesi" doðal olarak öncelik kazandý. Bu projenin tamamalanmasýndan sonra "ODTÜ Park (Ulus)" projesinin bitirilerek hizmete açýlmasý ve OKUL projesinin sonra ele alýnmasý kararlaþtýrýldý. 

Öte yandan, bunca büyük bir projenin gerektirdiði mali kaynaðý yaratabilmek için çok gerekli gördüðümüz "Vergi Muafiyeti" baþvurumuzun uzun süre sonuçlanmamasý da bu projenin geliþtirilememesinde etkin rol oynadý.

Nihayet 2005 yýlýnda T.C. Maliye Bakanlýðý'nca Vakfýmýz'a "VERGÝ MUAFÝYETÝ" tanýndý ve "ODTÜ ÝSTANBUL ÝLKÖÐRETÝM OKULU" projemiz öncelik kazandý.

Çalýþmalarýmýza büyük bir hevesle yeniden baþladýk. Bir yandan uygun arazi arayýþý, bir yandan fizibilite ve proje hazýrlýk çalýþmalarýný sürdürüyoruz. Çok önemsediðimiz bu projenin gerçekleþtirilmesi; hem ODTÜ'müzün Ýstanbul'da yerleþik düzene geçebilmesi ve örnek alýnan sistemiyle yurt çapýnda eðitim veren ODTÜ okullarýnýn Ýstanbul'da da varolmasý, hem de Vakfýmýz'ýn temel amacý doðrultusunda bir mülke sahip olmasý ve bu doðrultuda Üniversitemize ve toplumumuza hizmet sunabilmesi gibi son derece ciddi hedefler taþýyor.

Okul projemizde görev almaya gönüllü olan ve bu önemli projeye katkýda bulunmak isteyen üyelerimizin Vakfýmýz'a baþvurmalarýný bekliyoruz.

 
Okul Projesi Yararýna Çiçek-Çelenk Baðýþý

Ýyi ve kötü günlerde çiçek ya da çelenk göndermek yerine, Vakfýmýz’a baðýþta bulunarak Okul Projesi’ne katký saðlanmasý amacýyla baþlattýðýmýz uygulama sürüyor. Bu gibi durumlarda EKV-06 no.lu formu doldurarak dilediði baðýþý yapan arkadaþýmýzýn Vakfýmýz’a bildirdiði isme þýk bir kart gönderiyor ve kendisini yapýlan baðýþ hakkýnda bilgilendiriyoruz. Baðýþlanan para ise bu amaçla açtýðýmýz Okul hesabý’nda birikiyor.


MEYDAN SOK. HAYRAN APT. NO: 4/23 AKATLAR 34335 ISTANBUL
TEL : 0212 287 29 05-06 FAKS : 0212 257 88 00 E-Posta :
eymir@eymir.org.tr
Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Sitemiz 1024 - 768 çözünürlüge göre düzenlenmistir
.
Bu site mambo altyapısında çalışmaktadır.