VKontakte.DJ
forum traveling
AnasayfaVakfmzGncelBalantlarAlbmndirBize UlanBltenlerForum
 
 
Anasayfa

Vakf?m?z ODTU'de
Onayl Giri
Kullanc

Parola

Beni Hatrla
Kayp Parola?
Yeni kayt

Hava Durumu
 stanbul
 ---

Etkinlik Takvimi
ubat 2018
P P S P C C
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Bu ay

Tarayc zellikleri
Favorilere Ekle
lk Sayfa Yap

Kimler evrim i
Sitemizde 61 konuk var


Saya
3560719 Ziyaret


ODTU Anasayfa
 ODTU Anasayfa

ODTU E-Kart
 E-Kart Gndermek in Tklayn

ODTU mzden
 "Bir arkadamzdan aldmz sunuyu izlemek iin tklayn. Hazrlayana ve iletene teekkr ederiz."

EKV Bilgisayar Bagisi
 Eski Bursiyerimiz Yakup Kaman'n retmenlik Yapt Okula EKV araclyla balanan bilgisayarlar

T.C. Kimlik No.
Öğrenmek İçin Tıklayın

DUYURULAR
Web sayfamz dostlarnza; dostlarnzn E-posta adreslerini bize bildirir misiniz?

BURS   Yazdr  E-posta 

Eðitim amacýyla kurulmuþ olan Vakfýmýz’ýn öncelikli hedeflerinden biri de ODTÜ öðrencilerine burs saðlamak. Üyelerimizin, diðer ODTÜ’lülerin ve ODTÜ dostlarýnýn çok deðerli katkýlarýndan oluþan burs fonumuz burs dýþýnda hiçbir amaçla kullanýlmayan özel bir banka hesabýnda tutulmakta, burslar bu hesaptan doðrudan öðrencilerin hesaplarýna yatýrýlmakta, burs ödemeleri dýþýnda kalan miktar dikkatle yatýrýma yönlendirilmekte, gelirler de ayný hesaba aktarýlmakta, kýsacasý bursla ilgili tüm iþlemler bu hesap üzerinden yapýlmaktadýr. Vakfýmýz Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan denetlenmekte olduðundan öðrencilerle ilgili her türlü iþlem ve bilginin ayrý dosyalarda düzgün olarak tutulmasý ve bildirilmesi zorunluluðu bulunmaktadýr. Bu iþlemler, burs hesabýnýn yönetimi, öðrencilerle iliþkiler, baþarý durumlarýnýn izlenmesi, gibi bursla ilgili tüm çalýþmalar titizlik ve özenle yürütülmektedir. 

Her dönem baþýnda Vakfýmýz’ca burs verilecek öðrenci sayýsý saptanýrken, kaynaklarýmýzýn ayný hýzda artmadýðý ya da azaldýðý durumlarda dahi verilmekte olan burslarýn kesilmesi tehlikesi olmadan, ilgili öðrencilerin öðrenim yýllarý süresince desteklenmesinin sürdürülebilmesini mümkün kýlacak en fazla sayý belirlenmeye çalýþýlmakta, uzun soluklu ve temkinli bir politika izlenmektedir. Amacýmýz, kaynaklarýmýzýn artarak süreceði varsayýmýyla tüm gelirimizi çok sayýda öðrenciye burs vermeye yönlendirmek yerine, sürdürebileceðimiz en fazla sayýyý belirleyerek beklenmeyen durumlarla karþýlaþýlsa bile hiçbir öðrenciyi ortada býrakmamaktýr. Bu sayede 2001 yýlýndaki ekonomik kriz sonrasýnda baþka kaynaklardan burslarý kesilen 40 öðrenciye daha Rektörlüðün acil çaðrýsý üzerine Vakfýmýz tarafýndan burs verilebilmiþtir.

Vakfýmýz 1999-2000 öðretim yýlýnda 100; 2000-2001'de 127; 2001-2002 öðretim yýlýnýn ilk döneminde 103, ikinci döneminde 142; 2002-2003 öðretim yýlýnda 142; 2003-2004 yýlýnda ilk dönem 41’i þeref öðrencisi olmak üzere 180, ikinci dönem ise toplam 200 ODTÜ öðrencisine burs vermiþtir.

Son yýllarda yaþanan ekonomik krizlerin etkisiyle burs fonuna katkýlarýn eskiye oranla daha az artmasý ve yatýrým gelirlerinin azalmasý nedenleriyle burs fonuna her ay giren ve çýkan miktarlar arasýnda oluþan dengesizlik eldeki birikimlerin kullanýlmasýný gerektirmiþ olduðundan 2004-2005 öðretim yýlýnda mezun olan öðrencilerin yerine yenileri eklenmeden ilk dönemde 37'si þeref öðrencisi olmak üzere toplam 187 öðrenciye; ikinci dönem de mezun olan ya da bursu kesilen 24 öðrenci yerine yenileri alýnarak 185 öðrenciye burs verilmiþtir.

2004 Eylül ayý sonunda yaptýðýmýz çaðrýya olumlu yanýt vererek katkýlarýný artýran ya da yeni katýlan dostlarýmýz sayesinde burs fonumuz % 54 oranýnda büyümüþ; bu artýþ yeni dönemde (2005-2006) burs verdiðimiz öðrenci sayýsýný 250'ye çýkarabilmemizi saðlamýþtýr. Bir yenilik olarak bu dönem; onur öðrencilerine daha fazla miktarda burs vermek yerine tüm öðrencilere eþit miktarda ama daha çok sayýda burs verilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr.

Vakfýmýza Vergi Muafiyeti tanýnmasýyla Burs Fonumuza kiþisel baðýþlar yanýnda kurumsal baðýþlarýn da eklenmesi ve fonumuzun hýzla büyütülmesi hedeflenmektedir.

Burs projemiz; daha fazla kaynak yaratarak ODTÜ’müzde aydýn öðrencilerin yetiþmesine vereceðimiz desteði artýrmayý, çok daha fazla öðrencimize ulaþabilmeyi öngörmektedir. Bu yöndeki az-çok her türlü katkýnýz bizi hedefimize biraz daha yaklaþtýracaktýr. Sizin bütçeniz için önemi olmayan miktarlarýn bir araya gelince büyüyeceðini unutmayýn. Bugüne dek çok deðerli destekleri ile amacýmýzý gerçekleþtirmemize omuz veren tüm dostlarýmýza içten teþekkürlerimizi sunuyoruz.

Burs baðýþlarýnýz için EKV-04 no.lu formu doldurmanýz yeterli. Kaybettikleri sevdiklerinin anýsýný yaþatmak isteyen dostlar da ayný formu kullanabilirler.
 

BURS FONUNA KATKIDA BULUNANLAR

BURS VERDÝÐÝMÝZ ÖÐRENCÝLER

EKV BURS HESABI


MEYDAN SOK. HAYRAN APT. NO: 4/23 AKATLAR 34335 ISTANBUL
TEL : 0212 287 29 05-06 FAKS : 0212 257 88 00 E-Posta :
eymir@eymir.org.tr
Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Sitemiz 1024 - 768 çözünürlüge göre düzenlenmistir
.
Bu site mambo altyapısında çalışmaktadır.