VKontakte.DJ
forum traveling
AnasayfaVakfmzGncelBalantlarAlbmndirBize UlanBltenlerForum
 
 
Anasayfa

Vakf?m?z ODTU'de
Onayl Giri
Kullanc

Parola

Beni Hatrla
Kayp Parola?
Yeni kayt

Hava Durumu
 stanbul
 ---

Etkinlik Takvimi
ubat 2018
P P S P C C
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Bu ay


Tarayc zellikleri
Favorilere Ekle
lk Sayfa Yap

Kimler evrim i
Sitemizde 42 konuk var


Saya
3560676 Ziyaret


ODTU Anasayfa
 ODTU Anasayfa

ODTU E-Kart
 E-Kart Gndermek in Tklayn

ODTU mzden
 "Bir arkadamzdan aldmz sunuyu izlemek iin tklayn. Hazrlayana ve iletene teekkr ederiz."

EKV Bilgisayar Bagisi
 Eski Bursiyerimiz Yakup Kaman'n retmenlik Yapt Okula EKV araclyla balanan bilgisayarlar

T.C. Kimlik No.
Öğrenmek İçin Tıklayın

DUYURULAR
Kaytlarmzdaki bilgilerinizi en son ne zaman gncellediniz? NDR Blmnden EKV01 Formu bilgi gncellemeniz iin kullanma hazr...

Duyuru  

EYMÝR KÜLTÜR VAKFI YAYINLARI

Kitaplarýmýzý Edinmek Ýsteyenlerin:
Bedelini  “T. Ýþ Bankasý 1228-0057052 numaralý EKVAÞ Hesabý”na ödedikten sonra dekontu ve gönderilecek adresi   0212-257 88 00   numaraya fakslamalarýný rica ediyoruz.

Ýstedikleri sayýda kitap adreslerine ödemeli kargo ile gönderilecektir.
 

KÝTAP BEDELLERÝ


GÜZEL TÜRKÇEMÝZ’E NE OLDU?

Panel Notlarý :

10 YTL.


ODTÜ’YÜ ODTÜ
YAPAN REKTÖR:
KEMAL KURDAÞ


Sert kapaklý: 30 , Yumuþak kapaklý: 20 YTL.


ÝSTANBUL'DA DEPREM: HAZIR MIYIZ?

Panel Notlarý:

15 YTL.


 

Sitemize Hoþgeldiniz...

 

Sevgili Dostlar,

 

Vakýf yönetimince bu güne kadar siz sevgili üyelerimize gönderilen bilgilendirme yazýþmalarýndan da takip ettiðiniz gibi büyük mücadeleler sonucunda 1986 yýlýnda üniversitemize tahsisi, 1994 yýlýnda da kýsýtlý da olsa belirli yapýlaþma izni alýnan ve çok büyük emeklerle bugünkü haline getirilen Ulus'daki arazimizde son 1 yýldýr büyük sorunlar yaþanmaktadýr.

 

Taahütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, mevcut sözleþme uyarýnca tesisi tahliyesi istenen iþletmeci, bu görevini  yerine getirmek bir yana, Mili Emlak Genel Müdürlüðüne , arazinin tahsis amacý dýþýnda kullanýldýðýna iliþkin þikayette bulunarak O.D.T.Ü ne yapýlan tahsisin iptalini istemiþ ve bu istek maalesef üniversitemizin itirazýna karþýn kabul edilmiþtir. Bu önemli konuda O.D.T.Ü Rektörlüðünün açtýðý Tahsisin Kaldýrýlmasý Ýþleminin Ýptali ve Yürütmeyi Durdurma ile ilgili ilk giriþim olumsuz sonuçlanmýþtýr. Rektörlükçe bu karara tekrar itiraz edilmiþ olup, dava devam etmektedir.Öte yandan bu geliþmeleri çok yakýndan izlemekte olan ve bu arazide gözü olan pek çok kurum ve kuruluþ söz konusu arazinin kendilerine kiralanmasý konusunda ciddi giriþimlerde bulunmaktadýr.

 

Ýþletmeciye karþý Vakýf Yönetimizce açýlan  tahliye davasý ise iþletmecinin her türlü yolu denemesine raðmen Yargýtay'da onanarak lehimize sonuçlanmýþtýr.

 

Hepinizin bildiði gibi yapýlan büyük mücadeler sonucu 2005 yýlýnda Vakfýmýz , Bakanlar Kurulu kararýyla Vergi Muafiyetine hak kazanmýþtýr.

 

Sorunlarla boðuþmaktan yorulan ve yeni , taze bir kana ihtiyaç duyulduðuna karar veren Vakýf Yönetimi , bügüne kadar Vakýf Yönetim  veya Danýþma Kurullarýna görev almýþ veya ilk yýllardan bu yana Vakýf çalýþmalarýna büyük katkýlarda bulunmuþ üyelerine ilki 24 Aðustos tarihinden baþlayarak çaðrýlarda bulunup toplantýya çaðýrmýþtýr.Yapýlan toplantýlarda yönetim kurulu üyeleri bugün ulaþýlan noktaya gelebilmek için verdikleri savaþtan yorulmuþ olduklarýný,özellikle tahsisin iptalinin durdurulmasý için çok daha büyük ve süratli mücadele gereken bu süreçde görev almaya gönüllü olabilecek kiþilere görevi devretmeye hazýr olduklarýný belirtmiþlerdir.

 

1986 yýlýndan bu yana Yönetimlerde görev alan veya dýþardan destek veren pek çok arkadaþýmýzýn büyük emek ve fedakarlýklarýyla bügünkü haline getirilebilen ve ciddi yatýrýmlar gerçekleþtirilen arazimizin kurtarýlmasý sadece O.D.T.Ü lilere ait bir tesisin kurtarýlmasý anlamýnda deðil, boðazda son kalan nadir yeþil alanlardan biri olan bu yerin rant peþinde olanlara kaptýrýlmamasý ve çevrenin korunmasý anlamýnda da büyük önem taþýmakta ve çok büyük güç odaklarýyla , tüm güclerimizi bir araya getirerek acilen mücade gerektirmektedir. 

 

Bu mücadeleyi göze alan bir grup arkadaþ olarak, zamanlarýmýzýn görevlerimiz nedeniyle çok kýsýtlý olmasýna raðmen siz üyelerimizin ve tüm O.D.T.Ü mezunu ve öðretim üyelerinin de bu mücadelede yanýmýzda olacaðýna inanarak göreve talip olduk ve 9 Ekim 2006 tarihinde , aþaðýda belirtilen öncelikle hedeflerimize ulaþýncaya kadar görevi geçici olarak devraldýk.

 

Yeni yönetim kurulu olarak öncelikli hedeflerimiz;

1- Ulus'daki arazinin kurtarýlarak ilk tahsis amacýyla tekrar O.D.T.Ü ne geri verilmesinin saðlanmasý,bu mümkün olmadýðý takdirde söz konusu arazinin, tahsis amaçlarýnda belirtilen iþlevleri yerine getirmek üzere  tüm O.D.T.Ü mezunlarýnýn yararlanmasý amacýyla Eymir Kültür Vakfý'na irtifak hakký tesis edilmesinin saðlanmasý.Bu mücadeleyi kazandýðýmýz takdirde baþlanan yatýrýmlarýn projeye uygun þekilde tamamlanabilmesi için uygun ortam saðlanmasý.

2- Bu paralelde  tahliye davasýnýn Yargýtay onayý ile  lehimize sonuçlanmasýnýn da avantajýyla  Arazide iþgalci durumda bulunan iþletmeciyle olan sorunun çözümü.

3- Bir süredir büyük üzüntüyle izlediðimiz ve son derece anlamsýz bulduðumuz Vakýf - Dernek çatýþmasýnýn ortadan kaldýrýlarak, daha önce yaþanmýþ olan tatsýzlýklarýn unutulup, olmasý gerektiði gibi tüm O.D.T.Ü mezunlarýnýn el ele, gönül gönüle bir arada yeni bir heyecanla  sadece tesisimizin kurtarýlmasý için deðil, ülkemizin içinde bulunduðu kritik süreçde ortamýn da iyileþtirilmesi için birlikte mücadeleye baþlamasý

4- Mevcut Vakýf Senedinin, gerek 1994 yýlýnda gerekse daha sonraki yýllarda yapýlan çalýþmalar da dikkate alýnarak daha demokratik ve iþlevsel bir hale dönüþtürülmesi 

 

Sevgili O.D.T.Ü li dostlar, umarýz yukardaki öncelikli hedeflerimizin gerçekleþtirilebilmesi için bizleri bu mücadelede yalnýz býrakmaz ve desteðinizi esirgemezsiniz.

 

Bugüne kadar Vakýf yönetimlerinde görev alýp tesisin bu hale getirilmesine, vergi muafiyeti alýnmasýna, yayýnladýklarý kitaplar ve düzenledikleri toplantýlara büyük emek emek veren tüm arkadaþlarýmýza ve de özellikle son senelerde büyük zorluklara karþý mücadele veren görevi devraldýðýmýz geçmiþ yönetim kurulu üye ve baþkanýna sonsuz teþekür ederiz.

 

Sevgi ve saygýlarýmýzla

 

Eymir Kültür Vakfý Yönetim Kurulu adýna

Baþkan: Vasfiye Ýpekçi

Baþkan Vekili: Adnan Önder

Gn.Sekreter: Behzat Yýldýrýmer

Yönetim Kurulu Üyeleri: Hasan Ekþi, Ýsmail Iþýk, Tavit Köletavitoðlu

PROJELERÝMÝZ
SON DAKÝKA HABERLERÝ  

 

GAZETE ÝLK SAYFALARI

MEYDAN SOK. HAYRAN APT. NO: 4/23 AKATLAR 34335 ISTANBUL
TEL : 0212 287 29 05-06 FAKS : 0212 257 88 00 E-Posta :
eymir@eymir.org.tr
Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Sitemiz 1024 - 768 çözünürlüge göre düzenlenmistir
.
Bu site mambo altyapısında çalışmaktadır.